Street Style | Kelly Framel | New York City
29 Nov 2013